1. Splošni pogoji uporabe

Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti medsebojne pravice in obveznosti Uporabnikov in Ponudnika pri medsebojnem poslovanju, kar vključuje zlasti, ne pa izključno pravice in obveznosti Uporabnikov pri naročanju in koriščenju storitev in produktov Ponudnika (v nadaljevanju »Storitve«), kot jih ponuja Kognitivne rešitve, Gregor Bohnec s.p., Spodnji Hotič 5, 1270 Litija, preko svoje spletne strani www.goodbyejar.com ali osebno oz. preko svojih pooblaščenih oseb (v nadaljevanju »Ponudnik« ali »GoodbyeJar«). Naslov, kjer podjetje dejansko opravlja dejavnost se nahaja na naslovu Spodnji Hotič 5, 1270 Litija.

Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku obiska spletne strani oz. oddaje spletnega ali osebnega naročila. Z obiskom spletne strani ali s potrditvijo naročila je Uporabnik seznanjen s temi splošnimi pogoji poslovanja in varstvom osebnih podatkov (politika zasebnosti, dostopna tudi na sedežu Upravljavca).

GoodbyeJar svoje Storitve ponuja predvsem fizičnim osebam, pod določenimi pogoji pa sodeluje tudi s pravnimi osebami (vrtci in šolami).

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije (zlasti, a ne izključno, skladno z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov in Obligacijskim zakonikom) in veljajo za vse Uporabnike.

V teh pogojih uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol in veljajo enakovredno za oba slovnična spola.

 1. Spletna stran (platforma GoodbyeJar)

Avtor strani, bloga in lastnik (oziroma zakoniti imetnik) avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine na spletni strani, Produktov in Storitev je Ponudnik.

Izraz »Spletna stran« za potrebe teh pogojev pomeni spletno mesto www.goodbyejar.com in vsa elektronsko dostopna mesta v okviru koriščenja Storitev in Produktov Ponudnika.

 1. Določitev pomembnih pojmov 

3.1 Lastnik in Upravljalec spletne strani

Lastnik in upravljalec spletne strani je Ponudnik, davčna številka: 26361612 (v nadaljevanju imenovan tudi »Upravljalec«).

3.4 Obiskovalec

Obiskovalec spletnega mesta je vsaka oseba (fizična ali pravna), ki obišče (odpre) spletno stran, ne glede na njegovo nadaljnjo aktivnost na tej spletni strani.

3.5 Naročnik na novice ali obvestila

Naročnik na novice ali obvestila oziroma preprosto “naročnik” je vsaka oseba, ki se s postopkom izpolnitve namenskega obrazca naroči na prejemanje novic, obvestil o novih in gradiv ali pri katerem koli kontaktnem obrazcu označi, da želi prejemati novice oziroma preko kakršnegakoli spletnega obrazca sporoči svoje osebne podatke.

3.6 Kupec

Kupec je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način pri Ponudniku opravi nakup ene ali več Storitev ali Produktov.

Kupec je lahko potrošnik, če izpolnjuje pogoje za priznanje tega statusa po zakonodaji, ki ureja varstvo potrošnikov.

Pravice (in pogoji za uveljavljanje teh pravic) po teh pogojih, ki jih imajo skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo kupci, ki so potrošniki, veljajo zgolj za kupce, ki imajo status potrošnika, četudi to v teh pogojih ni izrecno navedeno ob sami pravici.

3.7 Uporabnik

Uporabnik zajema tako Obiskovalca spletnega mesta, Naročnika ali Kupca.

3.8. Nosilec licenčnine

Nosilec licenčnine je fizična ali pravna oseba, ki ima sklenjeno pogodbeno razmerje s katerim je urejeno licenčno razmerje s Ponudnikom.

3.9 Licenčnina za ustanove in organizacije

Licenčnina se nanaša na pravico do dostopa do platforme za vodenje kognitivnih treningov Neurobeans in pravico izvajanja in uporabe metodologije Neurobeans pri poučevanju.

3.10. Platforma Neurobeans

Platforma Neurobeans je aplikacija za vodenje kognitivnih vadb namenjena kognitivnim trenerjem pri spremljanju in vodenju napredka vaditelja.

3.11. Orodje Neurobeans

Orodje Neurobeans je fizični pripomoček namenjen uporabi v okviru kognitivnih vadb in izobraževanj.

3.12 Metoda Neurobeans

Neurobeans je metoda vadbe možganov s katero mladostniki, odrasli in športniki izboljšajo svoje sposobnosti učinkovitega delovanja v šoli, pri delu ali športu. Je kombinacija gibanja in miselne igre, ki spodbuja k doseganju vrhunske učinkovitosti na enostaven in zabaven način.

3.13. Vaditelj/vaditeljica

Vaditelj/vaditeljica je udeleženec vodenega programa kognitivne vadbe Neurobeans.

 

 1. Omejitev odgovornosti Ponudnika

Spletna stran je dostopna vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje prek spletne strani ali celo dostop do strani včasih ni mogoč. Zato si Upravljalec pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne strani.

Niti upravljalec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, Produktov in/ali Storitev v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti (vključno z odškodninsko) za nedelovanje (ali nepravilno delovanje) spletne strani iz kakršnegakoli razloga (npr. neznanja Uporabnika, zlorabe, zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko pa tudi za daljši čas, motile uporabo spletne strani v katerikoli fazi Uporabnikovega obiska ali naročanja, kot tudi ne zaradi vdora virusov v Uporabnikov računalnik oz. omrežje/sistem…).

Upravljalec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletni strani ter v zvezi s svojimi Produkti in Storitvami, vendar Uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost (razen, kot bo obrazloženo še v nadaljevanju, v postopku sklepanja kupoprodajne pogodbe med Ponudnikom in Kupcem). Upravljalec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov oz. besedil.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani katerokoli vsebino, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

Vse fotografije so simbolične.

Tako Ponudnik kot tudi avtorji prispevkov in bloga ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za morebitne posledice ali škodo, nastalo ob nepravilni, malomarni, nemarni, samovoljni ali nevarni uporabi Produktov oz. Storitev GoodbyeJar.

Neurobeans nudi Storitve po naprej predvidenih programih ali individualno. Neurobeans ne ponuja zdravstvenih storitev, storitev zdravstvene terapije ter psihoterapije, ponudba storitev ter programov pa tudi ni nadomestilo za klasično medicino. Uporabnik s sprejemom teh splošnih pogojev izjavlja, da je seznanjen z naravo storitev, ki jih na kakršenkoli način in v kakršnikoli obliki ponuja GoodbyeJar.

V primeru, da se posameznik odloči sodelovati v predvidenem programu in naroči eno ali več Storitev oz. Produktov, se strinja, da so mu na voljo samo Storitve oz. Produkti, ki so predvideni v okviru izbranega programa.

Upravljavec ima do trenutka izvedbe programa pravico do spremembe le-tega, o čemer bo Kupca obvestil do začetka izvajanja programa.

Z naročilom Storitev oziroma programa ali že z obiskom spletne strani, se Kupec oz. Uporabnik zaveže, da bo pokazal ustrezno mero profesionalnosti ter spoštovanja do Upravljavca oziroma z njegove strani pooblaščene osebe oziroma do ostalih uporabnikov oziroma kupcev, v kolikor gre za skupinski program, hkrati pa tudi, da bo upošteval pravila oziroma navodila, dana znotraj programa.

V primeru, da Uporabnik oziroma Kupec tega ne bo storil, je Upravljavcu oziroma morebitnim drugim uporabnikom oziroma naročnikom odgovoren za vso povzročeno škodo. Upravljavec si pridržuje pravico, da posameznega Uporabnika oz. Naročnika  brez negativnih posledic zase, po lastni presoji izključi iz programa, zlasti, a ne izključno, v kolikor je zaradi neustreznega obnašanja oziroma neupoštevanja pravil s strani posameznega Uporabnika oziroma Naročnika ogroženo zdravje oziroma življenje drugih oseb oziroma živali.

Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob naročilu Storitev.

Uporabnik uporablja Storitve oz se udeležuje izvajanja Storitev oz. programov in aktivnostih, ki jih organizira in/ali promovira GoodbyeJar, na lastno odgovornost.

Ponudnik oz. GoodbyeJar ne odgovarja za škodo, ki bi lahko Uporabniku nastala ob naročilu ali izvedbi oziroma udeležbi v programih, ki jih ponuja GoodbyeJar, oziroma ki jih slednji promovira. Vsak Uporabnik s sprejemom teh splošnih pogojev na katerega izmed predvidenih načinov, kot so opredeljeni v teh splošnih pogojih, izrecno sprejema odgovornost za vse morebitne posledice pri udeležbi v programu oziroma v okviru opravljenih storitev.

Ponudnik oz. GoodbyeJar prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala Uporabniku zato, ker v okviru programa oziroma storitve ni sledil danim navodilom ali ker je pridobljena sredstva, znanja ali materiale uporabljal na nedovoljen oziroma nepredviden način.

 

 1. Pravice in obveznosti profesionalnih uporabnikov platforme GoodbyeJar, ki plačujejo mesečno ali letno licenčnino:
 • Orodje, platformo in metodologijo je dovoljeno uporabljati zgolj v okviru uporabnika, ki plačuje licenčnino GoodbyeJar.
 • Kakršnokoli širjenje ali poučevanje metodologije brez dovoljenja GoodbyeJar je prepovedano.
 • Pedagog oziroma strokovni delavec mora pred začetkom izvajanja metode GoodbyeJar opraviti izobraževanje o kognitivnem treningu, ki vključuje teoretični (6 ure) in praktični del (18 ur). Izobraževanje je ključnega pomena za izkustveno spoznavanje z vadbo in metodo ter posledično za učinkovitost poučevanja in doseganja učinkov pri otrocih in odraslih.
 • Brez dovoljenja Ponudnika je prepovedano kakršnokoli zaračunavanje terapevtskega pristopa GoodbyeJar tretjim osebam. Osebe, ki so opravile strokovno usposabljanje GoodbyeJar pridobijo potrdilo o usposabljanju, ki je časovno omejeno. To potrdilo jim zagotavlja pravico do izvajanja metode GoodbyeJar pri delu z odraslimi in otroci znotraj dometa uporabnika, pri katerem so zaposleni, in ki plačuje licenčnino.
 • Potrdilo je časovno omejeno in se ga podaljšuje z rednimi GoodbyeJar izobraževanji.
 • V kolikor je licenčnina ni aktivna več kot 10 zaporednih mesecev, je pred nadaljnjo uporabo platforme potrebno opraviti obnovitveno izobraževanje.

 

 1. Paketi izobraževanj, licence za uporabo metode GoodbyeJar

Vzgojno izobraževalne ustanove lahko izbirajo med tremi paketi izobraževanj:

 1. INDIVIDUALNA NAROČNINA ZA STROKOVNE DELAVCE:
  1. 1 krat akreditirano šolanje (24 ur) za 1 osebo (v prvem letu naročnine)
  2. letni seminar
  3. svetovanje in podpora pri uporabi metode

 

 1. SKUPINSKA NAROČNINA ZA PEDAGOGE IN STROKOVNE DELAVCE:
  1. 1 krat akreditirano šolanje (24 ur) za do 5 pedagogov (prvo leto)
  2. letni seminar
  3. svetovanje in podpora pri uporabi metode

 

 1. PO NAROČILU, ki vsebuje:
  1. (24 ur) za poljubno število pedagogov

 

 1. Potek vadbe GoodbyeJar

GoodbyeJar orodje oz. metoda ni medicinski pripomoček oziroma zdravilo.

Vaditelj/ica prejme GoodybeJar pripomoček. Vadba poteka na daljavo ali v istem prostoru. Program spremlja/določi usposobljen kognitivni trener.

Posamezna seansa vadbe obsega 15 do 30 minut in zajema:

 1. Priprava na trening
 2. Kognitivni trening GoodbyeJar (15 do 30 minut)
 3. Pregled doseženega rezultata

Tedenske učne vsebine so podane v okviru 45 minutne online/v živo delavnice, ki zajema:

 1. Podajanje znanj in navodil
 2. Spremljanje napredka

Doseganje merljivega napredka zahteva od 6 do 8 tednov vadbe, odvisno od želja posameznika in stanja kognitivnih sposobnosti.

 1. Obveznosti Uporabnikov
 • Udeleženci na tečajih Ponudnika pridobijo pripomoček GoodbyeJar v trajno (nakup je ločen od cene tečaja).
 • Pripomoček GoodbyeJar se lahko uporablja izključno za namene tečaja, skladno z danimi navodili Ponudnika.
 • Uporabljajo ga lahko samo odrasli in otroci, starejši od 5 let. Pri mlajših otrocih je potrebno vodstvo starša oziroma kognitivnega trenerja!
 1. Avtorske pravice

Vsebina spletišča, Storitve in Produkti (vključno z GoodbyeJar pripomočkom) je avtorsko delo oz. predmet drugih pravic intelektualne lastnine, imetnik oz. uporabnik teh pravic pa je Ponudnik. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba Ponudnika, spletnega mesta GoodbyeJar, Produktov in Storitev, z vsemi grafičnimi elementi.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine, Produkte (vključno z GoodbyeJar pripomočkom) in Storitve (vključno s programi Ponudnika) samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, Produkti oz Storitvami, ki zajema zlasti, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine, Storitve ali Produkta v celoti ali delno, razen če to avtor ali Ponudnik izrecno dovoli v pisni obliki.

Če Uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo Ponudniku, na Ponudnika neizključno brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravic in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

Kopiranje, predelava in druga uporaba Storitev oz. Produktov niso dovoljeni.

Izvajanja Storitev oz metode GoodbyeJar v kakršnikoli obliki ni dovoljeno zvočno in/ali video snemati.

 1. Spremembe splošnih pogojev

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za Uporabnike. Spremembe splošnih pogojev bodo objavljene na spletni strani upravljavca. Za posameznega kupca veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v trenutku sklenitve pogodbe.

 1. Ponudba

Ponudba aktivnosti, programov in storitev, ki jih nudi GoodbyeJar(v nadaljevanju »Ponudba«), je predstavljena na spletni strani. Zaradi narave poslovanja se Ponudba lahko spreminja.

 1. Cene

Vse cene posameznih izobraževanj ali storitev so izražene v evrih (EUR) in trenutno ne vključujejo 9,5 % ali 22 % davek na dodano vrednost (DDV), odvisno od izdelka ali storitve, ker Ponudnik ni zavezanec za DDV skladno s prvim odstavkom 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). V kolikor to kadarkoli postane, se cene zvišajo za ustrezno stopnjo DDV. DDV bremeni plačnika.

Cene so vnaprej določene in se lahko spreminjajo. Pri prijavi na izobraževanje veljajo cene, ki so ob trenutku prijave (oddaje naročila) navedene poleg opisa izobraževanja na spletni strani upravljavca.

Kljub vsem razumnim naporom, ki jih Upravljalec vlaga v ažurnost in točnost vsebine spletne strani, da bi zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. Upravljalec si tudi pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

V primeru, da je podatek o ceni napačen ali v primeru, da se cena spremeni med obdelavo naročila, velja za Kupca cena, objavljena v trenutku oddaje naročila, kupec pa lahko v tem primeru tudi odstopi od naročila. Kupec lahko naročene Produkte oz. Storitve plača po predračunu, z nakazilom na transakcijski račun IBAN SI56 6100 0002 1496 420.

Z namenom zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic, si Upravljavec pridrži pravico obvestiti pristojne organe o morebitnih zlorabah oziroma sumljivih ter neobičajnih rabah kreditnih ali plačilnih kartic, ki bodo kot plačilno sredstvo uporabljene v procesu plačila za naročilo. V kolikor Kupec ne vnese zahtevanih podatkov v trenutku opravljanja plačila s kreditno ali plačilno kartico, je lahko to ovira za izvedbo naročila, za katero Upravljavec spletne strani ne odgovarja.

 1. Naročilo Storitev

Vsaka fizična oseba, ki želi naročiti storitev, ki jo ponuja GoodbyeJar, lahko to stori na več načinov, in sicer:

 • z izpolnitvijo obrazca na spletni strani https://www.goodbyejar.com  ali
 • ali z izpolnitvijo prijavnice na posamezni šoli oz. vrtcu
 • z oddajo naročila preko elektronskega naslova, telefona ali po pošti.

Naročilo je veljavno, če vsebuje vsaj naslednje (osebne) podatke:

 • storitev, ki se naroča
 • ime in priimek naročnika ter
 • kontaktne podatke – telefonska številka ali elektronski naslov.

Kupec, ki odda naročilo za opravo storitev na katerikoli od načinov, opisanih v prejšnji točki, poda izrecno soglasje k sprejemu teh splošnih pogojev.

Naročilo preko obrazca na spletni strani poteka tako, da kupec najprej izbere želeni termin programa, nato pa v obrazec vpiše svoje kontaktne podatke.

Ko oddate naročilo, prejmete potrditveni mail s povzetkom vseh podatkov, ki ste jih oddali ob prijavi. Nemudoma preverite, ali so vaši podatki v potrditvenem sporočilu pravilni.

Bodite pozorni, da v kolikor ne prejmete potrditvenega maila, naročilo ni bilo uspešno!

Ravno tako upoštevajte, da do plačila akontacije ali celotne kupnine, vaše naročilo ne bo zaključeno.

 1. Plačilo Storitev

Po prijavi uporabnik še isti ali naslednji delovni dan prejme račun ali predračun, odvisno od izbranega načina plačila Storitev. Predračun plača z nakazilom na bančni račun, s čimer potrdi nakup.

Dokler Kupec ne plača Storitve v celoti in na izbrani način, nakup ni opravljen.

Pogodba med Upravljalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko Upravljalec potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za Upravljalca, kot za kupca. Po oddaji naročila uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto oziroma zavrnjeno.

Vaše naročilo (sklenjena pogodba) hranimo v naši računalniško vodeni evidenci prejetih naročil. Dosegljivi smo od ponedeljka do petka na email naslov info@goodbyejar.com.

Vaše naročilo želimo obravnavati hitro in brez nepotrebnih zamud, ne moremo pa prevzeti odgovornosti za razmere, ki so posledica težav ali okvar na elektronskih komunikacijah.

Na računu so razčlenjeni cena, davek in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov za izdajo računa pred oddajo naročila. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah najkasneje v 8 delovnih dneh obvestiti ponudnika. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne upošteva.

 

 1. Dostava

Kupci, ki se na tečaj prijavijo preko spletne strani, prejmejo pripomoček za izvedbo programa na naslov, ki so ga vpisali na prijavnem obrazcu, najmanj 5  dni pred pričetkom programa vadbe.

Strošek dostave pripomočkov kupcu je vključen v ceno, ki je na spletni strani določena za posamezen program vadbe.

 

 1. Pravica do odstopa od pogodbe:

Kupec, ki je potrošnik v smislu določil Zakona o varstvu potrošnikov, lahko v 14 dneh po sklenitvi pogodbe Upravljalcu pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe:

 • za nakup zapečatenih avdio- ali videoposnetkov, če je Kupec po dostavi odprl varnostni pečat,
 • s prejemom vsebin, poslanih po elektronski poti ali z aktiviranjem dostopa do aplikacije,
 • ob nakupu digitalnih produktov, saj kupljenega blaga ni mogoče fizično vrniti in ostane v lasti Kupca za zmeraj.
 • če Upravljalec pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo Upravljalec v celoti izpolni; šteje se, da Kupec, ko plača Storitev, izrecno soglaša, da se začne opravljanje Storitve in privoli, da izgubi pravico do odstopa od pogodbeter
 • v drugih primerih določenih z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Prav tako kupec nima pravice do odstopa od pogodbe, če vsota plačil, ki jih mora Kupec plačati na podlagi pogodbe, ne presega 20,00 EUR.

Za datum začetka izvajanja storitve se šteje dan, ko je udeleženec-ka programa prejel-a dostop do programa. V primeru, da se je storitev, ki je že bila plačana, tudi že pričela izvajati, naročnik ne more več odstopiti od naročila in ni upravičen do povračila plačanih sredstev. Prav tako naročnik ni upravičen do povračila plačanih sredstev iz kakršnih koli drugih razlogov, kot npr. lastno nezadovoljstvo.

Odstop od pogodbe kupec pošlje na sedež družbe na naslov Kognitivne rešitve, Gregor Bohnec s.p. s pripisom ODSTOP OD POGODBE ali po elektronski pošti na naslov info@goodbyejar.com.

V primeru odstopa od pogodbe, Kupec nima pravice do koriščenja Storitev (ne v celoti, ne v delu), četudi vračilo vplačil, do katerega je Kupec upravičen, še ni bilo izvršeno (v celoti ali deloma).

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od tedaj, ko se bo Upravljalec seznanil z odstopom. Prejeto plačilo se Kupcu vrne z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil, razen če je Kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če Kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

V primeru odstopa od pogodbe, je kupec v roku 14 dni od odstopa od pogodbe dolžan vrniti vse najete pripomočke in orodje, ki jih je že prejel od upravljavca. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga odda na pošti pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Stroške vračila blaga krije kupec sam.

 

 1. Neizvedba storitev na strani Ponudnika

Upravljavec si vselej in v vsakem trenutku pridržuje pravico, da Storitve iz razlogov na svoji strani (kamor sodi tudi nastanek nepričakovanih okoliščin, kot posledice višje sile) ne opravi.

V primeru, da je bila storitev naročena ter plačana, vendar obstajajo razlogi na strani Upravljavca, zaradi katerih Storitve oziroma programa ne bo mogoče izvesti, se Kupec s sprejemom predmetnih splošnih pogojev strinja, da se mu že vplačana denarna sredstva vrnejo na transakcijski račun, s katerega je bilo opravljeno nakazilo, in sicer najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po obvestilu Kupcu, da storitve oziroma programa ne bo mogoče opraviti.

V primeru, da nakazilo ni bilo opravljeno s transakcijskega računa, je dolžan naročnik nemudoma sporočiti številko transakcijskega računa, na katerega se lahko izvede vračilo sredstev, naročnik pa je v takšnem primeru dolžan vračilo sredstev izvesti najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po prejemu obvestila o številki transakcijskega računa naročnika.

Kupec od Ponudnika ne bo zahteval povračila škode v primeru ne-izvedbe naročenih storitev oziroma programov (razen povračila kupnine).

 

 1. Uveljavljanje stvarnih napak

Kupec lahko v primeru stvarnih napak na izdelkih ali dobave napačnih izdelkov uveljavlja pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov oz. Obligacijskim zakonikom. Kupec, ki ima skladno z veljavno zakonodajo status potrošnika, lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in Upravljavcu omogočiti, da stvar pregleda.

Če stvar nima lastnosti, potrebnih za njeno običajno rabo, ali Upravljavcu predhodno znano posebno rabo, ali izrecno dogovorjenih lastnosti, in če je potrošnik v roku iz prejšnjega odstavka pravilno obvestil prodajalca o napaki, lahko od prodajalca zahteva odpravo napake, vrnitev dela kupnine v sorazmerju z napako, zamenjavo blaga ali vračilo kupnine. Stroške z odpravljanjem stvarne napake nosi prodajalec.

 1. Odpoved Ponudnika

V primeru, da Upravljavec odpove izvedbo Storitev, bo Uporabnik o tem obveščen nekaj dni pred planiranim začetkom izvajanja. V tem primeru bo Upravljavec vrnil plačana sredstva na uporabnikov bančni račun na način in pod pogoji, kot so smiselno določena v prejšnjih točkah teh pogojev.

Organizator bo Uporabnike o odpovedani izvedbi Storitev obvestil po tisti komunikacijski poti, ki jo bo posamezni Uporabnik ob prijavi navedel kot kontakt. V kolikor organizator ne bo imel kontakta Uporabnika ali se bo ta kontakt iz kakršnegakoli razloga izkazal za neučinkovitega, bo organizator obvestilo o odpovedani izvedbi Storitev objavil na spletni strani. 

Organizator si bo prizadeval in mu je v interesu, da izvajanja Storitev ne odpoveduje oziroma prestavlja, kljub temu pa si pridržuje pravico do spremembe datuma dogodka in časovnega termina ter drugih pogojev izvedbe izvedbe Storitev, zlasti, a ne izključno, ob nastopu okoliščin, na katere organizator nima vpliva oz. so nastale kljub drugačni volji in prizadevanju organizatorje.

V tem primeru prijavljeni Uporabniki pravočasno prejmejo obvestila o novem terminu oz. novih pogojih prestavljenih Storitev. V kolikor Uporabniku nov termin oz. pogoji ne ustrezajo, mora o tem brez odlašanja obvestiti organizatorja, v vsakem primeru pa najmanj 1 delovni dan pred novim terminom. Udeleženec v takšnem primeru nima pravice do povrnitve plačane akontacije in kupnine, lahko pa v dogovoru z organizatorjem določi nov termin.

Organizator bo uporabnike o novih pogojih izvedbe obvestil po tisti komunikacijski poti, ki jo bo posamezni uporabnik ob prijavi navedel kot kontakt. V kolikor organizator ne bo imel kontakta uporabnika ali se bo ta kontakt iz kakršnegakoli razloga izkazal za neučinkovitega, bo organizator obvestilo o prestavljeni delavnici objavil na spletni strani.  

 1. Varstvo osebnih podatkov in piškotki

Upravljalec se zavezuje, da bo varoval vse zasebne podatke uporabnika v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Politiko varstva zasebnosti in piškotkov. Vsi osebni podatki Uporabnika so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

Večino strani na spletni strani se lahko obišče, ne da bi morali razkriti svojih osebnih podatkov. Kljub temu pa se nekatere informacije pridobivajo samodejno z uporabo piškotkov in spletnih signalov (»pixel tags«), standardnih orodij v spletni industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov omogoča prepoznati posameznem IP-naslov, vrsto brskalnika, ki ga obiskovalec spletne strani uporablja in splošno aktivnost obiskovalca na spletu. Če v vašem računalniku izklopite piškotke, Storitve ne boste mogli naročiti preko obrazca na spletni strani.

Za nakup je potrebno zbiranje nekaterih vaših osebnih podatkov. Podatkov, ki nam jih boste posredovali, ne posredujemo tretjim osebam, razen za namen potrditve veljavnosti nakupa in dostave izdelkov oz Storitev. Ponudnik izvaja vse potrebne ukrepe za varovanje zaupnosti osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.

Z nakupom Storitev izrecno soglašate, da vaše osebne podatke, ki jih posredujete ob naročilu (ime, priimek, naslov, e-naslov, telefon) shranimo in jih uporabljamo izključno za potrebe izpolnitve naročila, vaš e-naslov pa lahko uporabljamo za neposredno trženje naših enakih ali podobnih izdelkov ali storitev, kot ste jih kupili.

 1. Reklamacije

Reklamacije bodo upoštevane, v kolikor Upravljalec ni spoštoval dogovora pri naročilu (ni dostavil naročenega izdelka ali pa je le tega dostavil poškodovanega). Upravljalec se zavezuje, da bo navedene napake odpravil v najkrajšem možnem času.

Upravljalec si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

 • če ni priloženega računa,
 • če blago ni bilo vrnjeno v originalni embalaži,
 • če je blago poškodovano ali uničeno zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika
 • če je kupec uporabljal blago za namene, ki ne pomenijo izvedbe kognitivne vadbe

 

 1. Možnost pritožb

Morebitni spori se rešujejo sporazumno. Če do sporazumnega dogovora ne pride, se spori rešujejo na pristojnem sodišču v Ljubljani.

Upravljalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, obligacijske predpise in druge predpise, ki urejajo ponujanje blaga in storitev preko svetovnega spleta. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožbo je možno oddati preko elektronske pošte info@goodbyejar.com ali na poštni naslov Kognitivne rešitve, Gregor Bohnec, s.p., Spodnji Hotič 5, 1270 Litija.

Upravljalec bo v osmih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in uporabniku sporočil, kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Upravljalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Upravljalec prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 1. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Upravljalec  ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 

 1. Podatki o upravljavcu:

Kognitivne rešitve, Gregor Bohnec s.p.

Matična številka: 8380295000

Davčna številka: 26361612

Telefon: +38640723155

E-pošta: info@goodbyejar.com 

 

Zadnja sprememba:

22.1.2022

Pomoč in morebitna dodatna vprašanja

V kolikor bi imeli glede naše ponudbe ali uporabe spletne trgovine in rezervacijske platforme GoodbyeJar dodatna vprašanja ali bi potrebovali več informacij, smo vam vedno na voljo.

Svoja vprašanja nam lahko pošljete na naš e-naslov: info@goodbyejar.com

Vse pravice pridržane © 2024 goodbyjar
Vaša košarica

V košarici ni izdelkov.

cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram